Gehandicapt en stemmen bij de verkiezingen

Inleiding

verlamde handAls je gehandicapt bent moet je dagelijks vele hindernissen overwinnen. Ook het stemmen bij verkiezingen is vaak een uitdaging. Bijvoorbeeld slechtzienden kunnen daar over meepraten. Ondanks alle mooie woorden heeft de Tweedekamer bewust nog steeds geen maatregelen genomen om het stembiljet voor deze mensen beter toegankelijk te maken.

Ook motorisch gehandicapten ondervinden problemen. Soms is het bereiken van een stemhokje al een probleem, maar wat als je helemaal niet meer zelf kan stemmen? Dan kunnen de problemen zich onverwacht opstapelen. Gelukkig kan vrijwel iedereen, gehandicapt of niet, iemand anders machtigen om voor hem of haar bij volmacht te stemmen. Echter, wordt daar rekening gehouden met alle gehandicapten?

Uitgesloten

Sommige groepen gehandicapten worden vaak onbedoeld door gemeenten uitgesloten van het stemmen doordat de informatie op of bij de gemeentelijke websites en publicaties onjuist en onvolledig is. Het betreft bijvoorbeeld de groep gehandicapten die anderen bij volmacht voor hun willen laten stemmen, maar door hun handicap geen handtekening kunnen zetten.

Wat wil de praktijk. De regels voor het bij volmacht stemmen en bijvoorbeeld het gebruik van de zogeheten “onderhandse volmacht” staan op de websites van veel gemeenten namelijk niet geheel juist en volledig weergegeven. Dan stapelen de problemen en/of misverstanden zich algauw op en dan is de stap naar “dan maar niet stemmen” snel gemaakt. Dit is wat weinig inclusief richting deze groep gehandicapten die juist alle steun, hulp en aanmoediging kan gebruiken.

Niet dat het uitmaakt of mag uitmaken, maar het betreft meer mensen dan men zich vaak beseft. Verlamde, verminkte, trillende, krachtloze handen, het komt zo vaak voor. Een bezoek aan ziekenhuis of een verpleeg, verzorgings of revalidatie-instituut spreekt boekdelen.

De huidige wet- en regelgeving maakt het voor gehandicapten die niet kunnen tekenen juist expliciet – wel – mogelijk om toch zonder getekende onderhandse volmacht te stemmen. De vaak alleen genoemde regel “je moet een handtekening zetten” is dus niet altijd juist. Voor mensen die geen handtekening kunnen zetten is er een bijzondere regeling. Dat moet je als gehandicapte of ondersteuner dan wel weten of kunnen nalezen.

Oplossing

Daar er hier regelmatig verwarring over is, is het belangrijk deze regel expliciet in gemeentelijk publicaties en op de gemeentelijke websites te vermelden en de leden van de stembureaus hier tijdig en actief op te wijzen.

Enige wet- en regelgeving hierover is via onderstaande koppelingen vinden:

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/inhoud/tweede-kamer/stemmen/hulp-bij-stemmen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0012811/2017-03-01#HoofdstukIII_Paragraaf1_Artikel29

Een mooie en dankbare kans voor ons allen, om in dialoog met onze gemeenten, meer gehandicapten de kans te geven om beter aan onze samenleving te laten deelnemen. Doet u mee?

Gepubliceerd in Algemeen, Landelijke politiek | Getagged , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gehandicapt en stemmen bij de verkiezingen

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #7

Inleiding

Dit artikel gaat over een klein maar belangrijk deel van de PvdA-ledendemocratie: De motie. Een van de zaken waarvoor de nieuwe processen en systemen van de PvdA-ledendemocratie voor gebruikt worden is het door leden indienen van, steunen van en stapsgewijs stemmen over moties. Deze moties worden o.a. op een PvdA Congres en op een PvdA Politieke Ledenraad gebruikt.

Ook hier is alle begin moeilijk. De technische problemen waren al zichtbaar. Nu worden, geheel conform verwachting, de problemen op het sociale en organisatorische vlak zichtbaar. Wat blijkt? In de praktijk vinden veel partijleden het moeilijk om een effectieve motie op te stellen en in te dienen. Dat is heel begrijpelijk want het effectief gebruiken van het motie-instrument vereist algauw veel kennis. Politiek inhoudelijke kennis alsmede kennis van geschreven en ongeschreven regels. De vele politieke en bestuurlijke aspecten zijn echter onmogelijk in één artikel te vatten, maar enige tips voor een effectieve motie kunnen zeker worden gegeven. Wij gaan dit hierna uitgebreid behandelen.

Moties

Wat is een motie? In de Wikipedia staat: “Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering”. Anders gezegd: Een formeel voorstel aan de deelnemers van een vergadering. Vaak, maar niet altijd, gaat dit in de schriftelijke vorm. De stemgerechtigde leden van de vergadering stemmen over dit voorstel. De vergadering kan een motie aannemen of verwerpen. Om een motie aan te nemen moet een meerderheid van de stemgerechtigde deelnemers aan de vergadering de motie steunen.

Goede moties

Een motie is zogeheten “vormvrij”. Dat betekend dat het de indiener vrij staat er van alles en nog wat in te zetten. Dat kan, maar waarschijnlijk wil een indiener door middel van een goede of effectieve motie iets veranderen en/of bereiken. Die ambitie stelt wel enige eisen aan de vorm en inhoud van de motie. Een onleesbare, onduidelijke, onjuiste of onuitvoerbare motie zal immers weinig steun krijgen.

Komen dit soort moties dan vaak voor? Jazeker, regelmatig. Niet dat het in theorie aan handleidingen, voorbeelden of reactieve hulp ontbreekt, maar de praktijk blijkt toch wat hardnekkiger. Toch is er hier een nuancering op z’n plaats: Ook minder goede moties zijn relevant. Zij geven immers aan wat er leeft. Soms middels een kreet over onrechtvaardigheid, soms middels een lang traktaat over maatschappelijke problemen.

Waar kan men op letten

Waar men bij een motie op kan letten is op vele manieren te benaderen. Een manier is te redeneren vanuit het vermijden van de bekende fouten. Er zijn daarover vele praktische tips te geven. Tips die leden helpen om zich op het lastige terrein van moties te emanciperen.

Op welke zaken kan er daarbij bijvoorbeeld gelet worden? Met ander woorden welke aspecten zijn bij een motie belangrijk? Dat zijn onder andere:

    • De motie als instrument;
    • de inhoud van de motie;
    • de structuur van de motie;
    • het proces rond de motie.

Hieronder worden deze punten stapsgewijs behandeld.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen, Partij politiek | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #7

Een niet zo technisch PvdA congres

PvdA-RoosOp zaterdag 13 februari werd er een z.g.n. ”technisch” – eendaags congres van de Partij van de Arbeid gehouden. Wat Statuten en Reglementen aanpassen, wat interne verkiezingen en uiteraard de gebruikelijke grote reeks moties. U vindt de beschrijvingsbrief (pdf) hier. Dat alles klinkt misschien wat weinig interessant, maar dit PvdA congres betekende een hoogtepunt in het lange proces naar het verbeteren van onze ledendemocratie. Daarnaast betekent ook een eendaags congres toch altijd al gauw zo’n twee maanden van intensieve voorbereiding en niet in de laatste plaats: Het is, politiek gezien, een interessante tijd.

Campagne en dialoog

Het was goed te zien dat diverse organisaties, waaronder de FNV, weer de moeite hadden genomen om de congresbezoekers te verwelkomen en hun ideeën mee te geven. Na het eerdere drama in Utrecht, waar een politiemacht een handvol vluchtelingen op grote afstand hield, een goede zaak. Midden in de samenleving staan en voor iedereen openstaan.

Statuten en Reglementen

De Statuten en Reglementen moesten o.a. om twee redenen worden aangepast:

  • De invoering van de “nieuwe” ledendemocratie;
  • Enige wijzigingen van bevoegdheden.

Eén effect van de nieuwe statuten is dat er geen congresafgevaardigden meer zijn, maar dat de leden zelf en rechtstreeks kunnen kiezen en stemmen. Deze vorm van directe democratie wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van thuisautomatisering, mobile computerapparatuur, smartphones en vooral door het internet.

In de voorbereiding van het congres bleek de nieuwe ledendemocratie niet geheel onomstreden te zijn. Vooral de gereedheid van de organisatie en de gereedheid van de leden werd in twijfel getrokken. Het organisatie argument is zeker waar, maar het tegenargument is dat er nu wel een momentum is om de verandering te maken. Dat veel leden niet gereed zijn is ook juist, maar datzelfde argument geldt zeker ook voor het systeem van congresafgevaardigden. Dat de verandering nog wel verder ondersteund zal moeten worden door een goede voorlichting, training en begeleiding van onze leden alsmede de verdere ontwikkeling van de benodigde automatisering moge duidelijk zijn.

De voorstellen voor nieuwe Statuten & Reglementen waren goed voorbereid en dus waren er relatief weinig amendementen en debatten nodig om de laatste fouten eruit te halen. Eén heikel punt: De essentiële randvoorwaarde voor een goede ledendemocratie (en een vitale partij) is dat leden actief, makkelijk en veilig m.b.v. e-mail met elkaar moeten kunnen communiceren (kan nu amper of niet). Dat werd uiteindelijk charmant opgelost door goed onderling overleg, een kort debat en uiteindelijk een persoonlijk commitment van onze partijvoorzitter.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen, Partij politiek | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Een niet zo technisch PvdA congres

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #6

PvdA-RoosZoals u in de voorgaande artikelen heeft kunnen lezen gaat ICT ontwikkeling zelden over rozen. Politiek soms wel en de vele inspanningen hebben resultaat opgeleverd. De eerste werkende systemen zijn, ofschoon nog experimenteel, operationeel en worden momenteel getest.

Koers
Een belangrijke koerswijziging was, dat de focus is verschoven naar moties. Het behandelen van moties is vaak minder complex dan de soms erg complexe afhandeling van amendementen. Bij amendementen heb je de situatie dat de oorspronkelijke tekst en de amendementen op elkaar ingrijpen. Die verbanden moeten zichtbaar worden en blijven. Ook grijpen amendementen over hetzelfde onderwerp vaak onderling op elkaar in. Wordt het ene amendement aangenomen dan kunnen er zomaar andere amendementen vervallen. Soms logischerwijs en soms wat arbitrair. Ook zijn er vaak onduidelijkheden, fouten, correcties en zelfs tussentijdse aanpassingen. Dat maakt een goede besluitvorming complex en de wijze van besluitvorming kent dan ook regelmatig operationele aanpassingen. Allemaal zaken die de automatisering lastig maken.

Moties
Iets minder lastig te automatiseren zijn de moties. Die kennen dan wel een proces naar al dan niet steunen en sorteren, maar in essentie is het uiteindelijk motie na motie stemmen: Ja, nee of blanco.

Maar is dit nu echt het geval? In de praktijk worden moties soms samengevoegd, licht gewijzigd of ten gunste van elkaar ingetrokken. Onderschat niet het belang hiervan, want dit is de resultante van het politieke proces van onderling afstemmen en naar een consensus zoeken. Dat roept vragen op: Hoe doe je dat via het internet? Hoe doe je dat via het internet op een congres?

Een ding is duidelijk: Het oude gezegde dat voor niets de zon opgaat is ook hierop van toepassing. Indienen en stemmen op afstand maakt het stemmen makkelijker,maar het afstemmen moeilijker. Besluitvorming zal wel lukken, maar ik zal voorlopig toch elke indiener van een motie moeten adviseren om zelf op het congres fysiek aanwezig te zijn.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #6

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #5

PvdA-RoosOndanks de grote inzet van de ontwikkelaars hebben we nog steeds geen goed werkende ICT oplossing. Een ICT systeem om de nieuwe besluitvormingsstructuren, met een betere ledendemocratie, binnen de Partij van de Arbeid te ondersteunen. Geautomatiseerde systemen waarmee in eerste instantie geamendeerd en geprioriteerd kan worden. Vanuit het partijbureau is mede daarom de keuze gemaakt om alternatieve systemen te zoeken en te testen.

De eerste kandidaat waarmee de afgelopen weken getest is, is MyMadison of kortweg Madison. Mijn eerste indruk was positief in die zin dat het, ondanks een reeks problemen, deze keer wel enigszins lijkt te werken op zowel een PC/Laptop als op een tablet.
MyMadison is een beperkt systeem dat, net zoals andere geteste systemen, lijkt op eenvoudige “collaborative software” of groupware, en wel een eenvoudig collaborative document editing systeem. Misschien is dat iets te veel eer. Het is vooral een eenvoudig document becommentarieer systeem voor al bestaande documenten. Dit dan wel weer met een primitieve voting (stemmen / like) mogelijkheid.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #5

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #4

PvdA-RoosDe afgelopen weken zijn binnen de PvdA de systemen Your Priorities en DemocracyOS getest. Deze systemen bleken in de huidige vorm niet echt geschikt voor onze PvdA te zijn. In dit vierde artikel bespreken we enige oplossingsrichtingen.

Oplossingsrichtingen
Nu de geteste systemen niet direct toepasbaar zijn liggen er vier scenario’s voor de hand:
1. Een van de geteste systemen aanpassen;
2. Een of meerdere alternatieve systemen zoeken en testen;
3. Een tijdelijke voorziening (lees meerdere systemen);
4. Zelf een systeem gaan ontwikkelen.

Aanpassen?
Laten we eerst de volgende vraag beantwoorden: “Kunnen de al dan niet geteste systemen aangepast worden?”. Simpel antwoord: Ja, want deze systemen zijn Open Source. Uiteraard roept dat ook vragen op: Kunnen we dat? Wat zijn de risico’s? Wat kost dat qua geld en personele capaciteit? Geld en mensen op korte en vooral op lange termijn.
Nu ga ik u hier niet vermoeien met de diverse Open Source strategieën want dat is een wetenschap op zich. Kort door de bocht: of je gaat een geheel eigen afgeleide versie (fork) maken of je stopt tijd / middelen in de Open Souce “community” van ontwikkelaars en gebruikers om jouw wensen gerealiseerd te krijgen. De laatste heeft uiteraard de voorkeur. Samen sterk geldt vooral ook in OS-land. De uitdaging is dan wel om jouw wensen (tijdig) gerealiseerd te krijgen. Aanpassen en bouwen liggen overigens dicht bij elkaar. Beiden kunnen fikse en herhaalde investeringen betekenen.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen | Getagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #4