Over website

Deze website

Opinie weblog over politieke en maatschappelijke onderwerpen.


Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Dick Kalkman, hierna te noemen de houder, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (‘de Informatie’). Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website dienen regelmatig en tijdig deze voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

De houder besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. De houder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie.

De houder kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
De Informatie kan zowel parodieërend, persiflerend, satirisch, confrontrerend, humoristisch als politiek zijn.
Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden Informatie.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. De houder is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of andere schadelijke software.

Ook is de houder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen of andere schadelijke software.

Deze website bevat (ook automatisch gegenereerde en/of willekeurige) links (koppelingen) naar of met externe internetpagina’s. De houder is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Deze website bevat (ook automatisch gegenereerde en/of willekeurige) informatie van externe internetpagina’s. De houder is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarvan op deze website informatie is opgenomen of van internetpagina’s waarop informatie is opgenomen van deze website.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van de houder in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van de houder en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij de houder.

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de ‘Materialen’) op deze website plaatst of deze toestuurt aan de houder via e-mail of anderszins, zal de houder gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en de houder zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij de houder terzake van alle schade en kosten die de houder lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden indien het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Door de website te bezoeken geeft u de houder toestemming om cookies op de computer te plaatsen. De meeste browsers hebben de optie om het plaatsen van cookies uit te zetten. Wanneer u geen cookies op uw computer geplaatst wilt krijgen moet u gebruik maken van deze optie. In de help sectie van uw browser kunt u hierover meer informatie vinden. Het kan zijn dat de website van de houder niet volledig functioneert wanneer het plaatsen van cookies wordt geweigerd of uitgezet.

Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.