Europese parlementsverkiezingen

rood_potlood_01Inleiding
Overspoeld door lokale zaken vergeten we wel eens dat de sociaaldemocratie een sterke en sterk internationale beweging is. Meer dan ooit is het in deze crisistijden de rol van de sociaaldemocratie om in Europa het voortouw te nemen. Op donderdag 4 juni 2009 staan wij samen met miljoenen andere Nederlanders in een stemhokje om, gewapend met een rood potlood, de richting van ons Europa te kiezen. Wordt het een zwak en verdeeld Europa of een Europa dat staat voor onze sociale en humanitaire waarden?
Dit zijn cruciale keuzes, want de tijden van Europese oorlogen, armoede, uitbuiting en onderdrukking liggen maar één stap in het verleden op de loer.

In deze tijden van crisis en globalisering maakt de sociaaldemocratie dan ook heldere keuzes. Keuzes voor een veilig, sociaal en humaan Europa, waar mens- en arbeidersrechten beschermd worden en gewerkt wordt aan een duurzame toekomst.

sociaal_01De uitdagingen
Geboren vanuit het gevecht voor emancipatie en verheffing van onderdrukte bevolkingsgroepen staat de sociaaldemocratie heden ten dage voor niet alleen nieuwe, maar ook voor identieke uitdagingen. hetgekkenhuis_03Verstoorde al in de 19e eeuw de import van Amerikaans graan de Nederlandse samenleving, ook nu zien wij keer op keer de negatieve invloeden van globalisatie.
De meeste problemen kent u aan den lijve: de economische crisis, de klimaatcrisis, het grote uitsterven, de energiecrisis, de vele vaak daaraan verbonden oorlogen, economische plundering, de voortdurende schending van de mensenrechten en de toenemende ongelijkheid.

Zonder een Europese eenheid is Europa een kluwen van 27 elkaar, eeuw na eeuw, bevechtende landen, omringd door een coterie van lachende derden. Soms zijn dit andere landen, maar meer en meer bedrijven die, losgemaakt van nationale wetgevingen, hun eigen plannen trekken. Nu Amerika haar moreel, humanitair en economisch primaat onder de Bush regeringen volledig verspeeld heeft, blijft Europa als wereldspeler op deze gebieden wat eenzaam achter.

De echte uitdaging is dat Europa meer en meer een eenheid wordt, zodat zij meer dan in het verleden een ankerpunt kan worden voor vrede, mensenrechten, welvaart en veiligheid.

roos_01Een sociaal Europa
Nog niet zo lang geleden was de wereld je dorp of stad. Slechts een enkeling kon reizen, lezen of een brief schrijven. Met de komst van algemeen onderwijs kranten, radio en tv kon je luisteren of kijken naar andere delen van de wereld. Met de komst van telex, telefonie, fax, internet en vooral super goedkoop transport, kan die wereld jou ook rechtstreeks bereiken. Naast de voordelen komen uit deze globalisering helaas ook vele nadelen voort. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld, bedrijven financieel-economisch aangevallen en consumenten misleid. Daar zal Europa een sociale, culturele en politieke buffer tegen moeten gaan vormen!

Wij staan voor de bescherming van de rechten van werknemers en consumenten. Bescherming tegen personen en bedrijven die van de nieuwe mogelijkheden misbruik maken. Oplichters die vanuit een ‘veilig’ buitenland opereren en kwalijke bedrijven die andere bedrijven overnemen waarbij de werknemers het slachtoffer zijn. Bedrijven, productiemiddelen en werk (-gelegenheid) mogen niet meer zondermeer ‘weggehaald’ worden en gebracht worden naar landen die het niet zo nauw nemen met regels en rechten. In het bijzonder geldt dit voor onze nutsvoorzieningen.
Hiermee gaan wij de confrontatie aan met het liberalisme en de sociaalliberalen. Het zijn puur sociaaldemocratische keuzes die staan voor de rechten van werknemers in en met hun bedrijven. Goede en gelijke werknemersrechten en vooral werknemers niet tegen elkaar laten uitspelen.

bio_02Een duurzame Europese toekomst
Duurzaamheid is een recept voor vele milieuproblemen, waaronder de klimaatcrisis, maar wat betekent dat in de praktijk?
Met de realisatie van duurzame energie hebben we nog 90% te gaan. Gelukkig komt deze jaren rap de nodige technologie beschikbaar om meters te kunnen maken. Hoe gaan we dat doen? Uiteraard eerst energiebesparing als meest efficiënte oplossing: Wat je niet verbruikt hoef je niet te kopen. Daarna de bekende mix van talloze technologieën aangevoerd door wind-, water en zonne-energie. Misschien belangrijker dan al deze techniek is dat we er een Europese markt en infrastructuur voor gaan maken. Je ziet het al in Duitsland en Oostenrijk: Beschikbaarheid is toepassen.

bio_01Ook de brandstoffen gaan op de schop. We willen meer biobrandstof toepassen, maar de opmars van biobrandstoffen mag niet ten koste gaan van voedselproductie en van natuur en biodiversiteit. Eigenlijk ook een anders op te lossen probleem, maar het betekent dat we toch vooral de derde generatie biobrandstoffen willen gaan inzetten. De realiteit is dat dit een lange termijn ambitie is, maar een ontwikkeling die nu opgestart moet gaan worden en waar Nederland haar kennis kan inzetten.

Ook op het gebied van de landbouw, veeteelt en visserij nemen wij fundamentele keuzes. Productiesteun, tariefmuren en exportsubsidie verdwijnen. De informatievoorziening over voedselproducten gaat verbeterd worden. En misschien wel het belangrijkste: De omslag naar biologische producten en diervriendelijke productie gaat Europees gemaakt worden.

repressie_01Een menswaardig Europa
Bescherming van de mensenrechten is één van de pijlers van het Europese beleid. Door de Bush regering is Amerika verworden tot een land waar mensenrechten op grove wijze geschonden worden. In Zuid-Amerika gaat het iets beter, maar in Azië is China met o.a. Tibet één van de vele dieptepunten geworden, om over Afrika maar te zwijgen.
Alle instrumenten zullen worden ingezet om dit Europese beleid ook aan andere landen over te dragen. Zeker de nabuurregio’s en de nieuwe lidstaten krijgen bijzondere aandacht.

Maar ook Nederland en Europa zijn niet schoon. Terecht dat er Europese kritiek is op een Nederland waar kinderen zonder proces kunnen worden opgesloten. Fundamenteel is dat er nu een Europees mensenrechten- en minderheden-beleid gaat komen dat misstanden tegengaat. Dit is de lakmoesproef voor een Europa dat toont van haar eigen fouten te kunnen leren.

eu_01En wat betekent dat nou voor ons Alphen?
Het is een mythe dat Europa ver af is. De Europese eenheid werkt elke dag direct door in ieder Alphens gezin. Iedereen wil in vrede en welvaart blijven leven, veilig voedsel kunnen kopen en zijn of haar baan behouden. Als gemeente in de Rijndelta merken we direct de invloed van de klimaatcrisis; zout water komt nu al onze polders en drinkwatervoorraad in en de herfstregens zijn eindeloos.

Alleen een democratisch, sterk en sociaal Europa kan onze sociale en maatschappelijke waarden behouden, voor een welvarende & duurzame toekomst zorgen en deze kansen uitdragen in een harde wereld die een betere en menswaardiger toekomst verdient!

Dit artikel is geplaatst in Europese politiek en getagged , , , , , . Bookmark hier de permalink.

One Response to Europese parlementsverkiezingen

  1. kaj elhorst zegt:

    Het is inderdaad achterhaald om te denken dat in Europa de nationale staten zich afzonderlijk van elkaar zouden kunnen o9ntwikkelen. Daarbij valt te bedenken dat de vorming van deze staten ook de vrucht zijn geweest van een eeuwenlange ontwikkeling. Het zou dus vreemd zijn om te denken dat ze altijd blijven ebstaan zoals we ze tot voor kort hebben gekend. De ontwikkeling staat niet stil. Een probleem is daarbij dat die ontwikkeling wordt aangestuurd door krachten die steeds mindeer door de individuele mense kunennw orden beheerst. Juist daarom is het van belang te werken aan krachtige samenwerkingsverbanden waarin oog is voor de belangen, hoop en behoeften van de individu. De sociaaldemocratie lijkt het evenwicht het best gevonden te hebben tussen sociale noden en individuele ambities maar…het is wel een ankel evenwicht dat dagelijks in stand gehouden moet worden. De evenwichtsinstrumenten die daarbij het best gebruikt kunnenw orden, zijn de interne en externe discussies zoals die bekend mogen worden verondersteld.
    Europa heeft bovendien de taak het grondstof- en delfstofarme Europa te voorzien van een eigen kracht en kwaliteit zodat het een zelfstandige positie in de wereld kan blijven innemen. Het is te ridicuul voor woorden om te denken dat een deltagebied aan de Noordzee in staat zou zijn om de eigen magere boontjes te doppen in deze tijd. In dat geval worden het op zijn best gsnijbonen en op z’n slechtst vermalen bonen.
    Ik vind dat de EU zich nog verder zou kunnen ontwikkelen en dat ook Rusland, Oekraïene en Wit-Rusland (zodra die halfgare Loekasjenko is weggejaagd) een aanvang zouden moeten maken met gesprekken met de EU over toetreding. Natuurlijk, daadwerkelijke toetreding kan pas plaatshebben als er echt sprake is van politieke EN maatschappelijke stabiliteit maar alleen de besprekingen al kunnen daaraan bijdragen