Een niet zo technisch PvdA congres

PvdA-RoosOp zaterdag 13 februari werd er een z.g.n. ”technisch” – eendaags congres van de Partij van de Arbeid gehouden. Wat Statuten en Reglementen aanpassen, wat interne verkiezingen en uiteraard de gebruikelijke grote reeks moties. U vindt de beschrijvingsbrief (pdf) hier. Dat alles klinkt misschien wat weinig interessant, maar dit PvdA congres betekende een hoogtepunt in het lange proces naar het verbeteren van onze ledendemocratie. Daarnaast betekent ook een eendaags congres toch altijd al gauw zo’n twee maanden van intensieve voorbereiding en niet in de laatste plaats: Het is, politiek gezien, een interessante tijd.

Campagne en dialoog

Het was goed te zien dat diverse organisaties, waaronder de FNV, weer de moeite hadden genomen om de congresbezoekers te verwelkomen en hun ideeën mee te geven. Na het eerdere drama in Utrecht, waar een politiemacht een handvol vluchtelingen op grote afstand hield, een goede zaak. Midden in de samenleving staan en voor iedereen openstaan.

Statuten en Reglementen

De Statuten en Reglementen moesten o.a. om twee redenen worden aangepast:

 • De invoering van de “nieuwe” ledendemocratie;
 • Enige wijzigingen van bevoegdheden.

Eén effect van de nieuwe statuten is dat er geen congresafgevaardigden meer zijn, maar dat de leden zelf en rechtstreeks kunnen kiezen en stemmen. Deze vorm van directe democratie wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van thuisautomatisering, mobile computerapparatuur, smartphones en vooral door het internet.

In de voorbereiding van het congres bleek de nieuwe ledendemocratie niet geheel onomstreden te zijn. Vooral de gereedheid van de organisatie en de gereedheid van de leden werd in twijfel getrokken. Het organisatie argument is zeker waar, maar het tegenargument is dat er nu wel een momentum is om de verandering te maken. Dat veel leden niet gereed zijn is ook juist, maar datzelfde argument geldt zeker ook voor het systeem van congresafgevaardigden. Dat de verandering nog wel verder ondersteund zal moeten worden door een goede voorlichting, training en begeleiding van onze leden alsmede de verdere ontwikkeling van de benodigde automatisering moge duidelijk zijn.

De voorstellen voor nieuwe Statuten & Reglementen waren goed voorbereid en dus waren er relatief weinig amendementen en debatten nodig om de laatste fouten eruit te halen. Eén heikel punt: De essentiële randvoorwaarde voor een goede ledendemocratie (en een vitale partij) is dat leden actief, makkelijk en veilig m.b.v. e-mail met elkaar moeten kunnen communiceren (kan nu amper of niet). Dat werd uiteindelijk charmant opgelost door goed onderling overleg, een kort debat en uiteindelijk een persoonlijk commitment van onze partijvoorzitter.

Eén belangrijk besluit mag niet onvermeld blijven: Het afschaffen van het systeem van preadviezen. Een systeem dat al te lang en te vaak ellende heeft gegeven. Niet alleen gaf dit systeem ruimte aan een soort van democratische luiheid bij sommige congresafgevaardigden, maar het veroorzaakte ook regelmatig organisatorische en belangen conflicten. Daarnaast werd soms de strekking van amendementen of moties niet begrepen. De verkeerde medewerker moest, met de verkeerde pet op, een preadvies schrijven. Een amper betrokken fractiesecretaris raakt verstrikt in een discussie over een puur interne partijzaak. Zo zijn er vele voorbeelden.

Het is te hopen dat bij de komende voorbereidingen van congressen en politieke ledenraden, partijbestuur, fractie en medewerkers de discipline hebben om verre van iets als preadviezen te blijven. Dat gevaar is niet denkbeeldig daar er geëxperimenteerd is met het meegeven van overwegingen. U snapt; het onderscheid tussen een preadvies en een overweging is flinterdun. In een (echt) debat kunnen echter prima de argumenten wordt uitgewisseld. Daar worden meningen gewaardeerd. Omgekeerd is het aan alle leden om tijdig en actief het debat met partijbestuur, fractie en medewerkers aan te gaan.

Verkiezing gedeelte partijbestuur en presidium

Mede daar er geen tegenkandidaten waren werden de voorzitter, penningmeester en internationaal secretaris: Hans Spekman, Ard van de Tuuk en Kirsten Meijer bij acclamatie verkozen.
Ondanks enkele tegenkandidaten werd een deel van de leden van het partijbestuur (Anne de Rooij, Annemieke Wissink-Berkers en Hélène Oppatja) conform de voordracht gekozen. Hetzelfde voor een deel van het presidium dat nu weer op volle sterkte is. Met gewenste etnische, geografische, geslacht spreiding werd, ondanks een soms minimaal aantal kandidaten, toch zo veel mogelijk rekening gehouden.

Moties

Er waren deze keer drie soorten moties:

 • Moties ingediend via het ledenplatform;
 • Reguliere moties;
 • Actuele moties.

Helaas verliep een deel de behandeling van de moties op z’n zachts gezegd wat chaotisch. Het was voorspeld, eerdere ervaringen wezen erop en mede daardoor was dit onnodig en vermijdbaar geweest.

De chaos ontstond (ter lering) o.a. door:

 • Een bloksgewijze behandeling (bundeling) van de moties (niet direct één op één motie bespreken en stemmen);
 • Het niet weergeven van de motie teksten op de schermen;
 • Een afwijkende stemvolgorde van de moties t.o.v. de volgorde van de moties in de congresstukken;
 • Vertragingen in de videoweergave via TV-kanalen;
 • Onvoldoende tijd ingepland;
 • De uitgereikte stukken weken (weer) tekstueel af van de ingevoerde / online stukken;
 • En helaas, wat rommelig voorzitten.

De stemming was daarom voor velen niet goed te volgen. Ik snap dat het leuk is om moties te bundelen om daarover op een podium te (laten) discussiëren of te onderwijzen, maar dat mag niet ten koste gaan van een transparante en vooral een goed volgbare, uitvoerbare en daarmede integere stemming en besluitvorming.

Eén ontwikkeling mag niet onvermeld blijven: Er waren enkele “echte” debatten op het PvdA congres. Daar echte debatten op het PvdA congres in de praktijk zeer actief geweerd worden, een uiterst positieve ontwikkeling. Dit verdient zeker uitbreiding daar het veel onvrede, onbegrip en verdeeldheid binnen onze partij kan wegnemen.

Moties ingediend via het ledenplatform

De moties ingediend via het ledenplatform waren een novum. Het congres besloot deze experimentele moties ingediend via het ledenplatform in behandeling te nemen. De afgelopen maanden is er al geëxperimenteerd met de nieuwe ledendemocratie. Hierbij is o.a. “Van Waarde” als thema gebruikt. Ieder PvdA-lid is persoonlijk uitgenodigd en kon meedoen.

Het proces in een notendop loopt als volgt: Moties indienen en bediscussiëren met het online platform => stemmen op het ledenpanel => stemmen tijdens het congres met de stemapplicatie. Daarna de uitvoering van de moties volgen via het motievolgsysteem, maar eerlijk gezegd en noodzakelijkerwijs vooral via de media en de kamerstukken. Een wat complex en getrapt proces dat echter uitgelegd wordt op de ledendemocratie pagina van de PvdA-website.
Leden konden dus zelf moties indienen, bediscussiëren en steunen. Daarna kon er over de meest gesteunde moties gestemd worden. Over de moties die duidelijk discussies opriepen en niet vrijwel 100% gesteund of verworpen werden kon op het PvdA congres wat experimenteel over gedebatteerd of uitgelegd worden. Daarna konden alle leden er rechtstreeks over stemmen. Dit kon zowel in de congreszaal of vanuit andere locaties zoals thuis, mits er een goede internetverbinding was.

Bij de stemming voor de moties ingediend via het ledenplatform werd de nieuwe stemapplicatie gebruikt. Deze werkte goed. Voor een eerste keer een prima prestatie van de ontwikkelaars!

Ging nu alles goed? Nee, want zoals al door velen voor was gewaarschuwd: De Wifi verbindingen met de achterliggende apparatuur gaven (alweer) problemen. Met wat kunst en vliegwerk werd dit echter grotendeels opgelost. En ja, en ook ik maakte samen met mijn griepvirussen een tiepfout bij de invoer van de stemsleutel 😉

Moet er nog veel aan de stemapplicatie gebeuren? Zeker, denk daarbij alleen al aan de soms veel complexere besluitvorming over amendementen en de certificatie en validatie van de stemmingen. Meer daarover weten? Zoekt u dan maar eens via het internet naar artikelen met het onderwerp stemcomputers of elektronisch stemmen via het internet.

Eén belangrijk probleem werd meerdere malen voor en op het congres genoemd: Sluiten wij nu niet de vele gehandicapte en digibete leden uit? Eerlijk gezegd: Ja, en dat is een fiks probleem. Denk bij gehandicapten ook aan handicaps als kleurenblindheid, dyslexie of slechtziendheid. Gelukkig zijn er, naast uiteraard een goede voorlichting, al meerdere oplossingsrichtingen geformuleerd en aan de ontwikkelaars meegegeven. Denkt u hierbij o.a. aan de Duitse en Nederlandse webrichtlijnen en middelen voor gehandicapten. Schroom niet om tijdig uw eigen wensen en ideeën kenbaar te maken.

Reguliere moties

Onder de reguliere moties had ik één strategische motie opgesteld en ingediend. Deze motie had als kapstok de toenemende tweedeling. Een onderwerp dat in al haar facetten ook binnen onze afdeling regelmatig discussie oplevert. Achter het begrip tweedeling gaat zoals bekend een wereld van sociaal-maatschappelijke problemen en vooral menselijke ellende schuil. Organisaties als FNV, SCP, en vele anderen hebben het aflopen jaar de ene na de andere waarschuwing gegeven. Het congres heeft daarop besloten de verkiezingsprogrammacommissie te verzoeken met deze organisaties de dialoog aan te gaan om samen doelen en maatregelen tegen de toenemende tweedeling te formuleren en in het concept verkiezingsprogramma op te nemen.

Actuele moties

De vele actuele moties gingen ook deze keer weer in op diverse actuele maatschappelijke en menselijke misstanden en problemen. Laat ik drie bijzonder actuele moties noemen:

 • De slechte uitvoering van het kinderpardon. De huidige procedures en de uitvoering daarvan zijn nog steeds zo krakkemikkig dat volledig in de Nederlandse samenleving gewortelde kinderen uitgezet worden en dreigen te worden. Menselijk, moreel en juridisch verwerpelijk.
 • De huidige besluitvorming rond het PGB. Velen, waaronder chronisch zieken en gehandicapten kunnen het slachtoffer worden van willekeur van zorgverzekeraars.
 • Een actieve campagne voor het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Over deze onderwerpen, en vele andere, heeft het PvdA congres, als hoogste orgaan van de partij, duidelijke uitspraken gedaan. Momenteel vinden er, over de goede uitvoering van deze besluiten, binnen en buiten de partij dan ook stevige discussies plaats.

Toespraken

Ook deze keer waren er weer de nodige toespraken. Onze tekstschrijvers en sprekers hebben weer hun best gedaan, maar dat kunt u allemaal zelf nakijken op onze PvdA-website en in de media.

Tot slot

Ondanks dat er veel onvrede, onzekerheid, onrust en verdeeldheid binnen onze partij is, was het een goed congres. Een PvdA congres dat, na meer dan een decennium voorbereiding, een mijlpaal heeft neergezet met het besluiten tot de verdere invoering onze nieuwe ledendemocratie. Een prille rechtstreekse leden-democratie die mede een basis vormt voor een vitale partij en die vooral iedereen nog betere kansen geeft om samen actief mee te doen. U bent aan zet.

Dit artikel is geplaatst in Algemeen, Partij politiek en getagged , , , , , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.