Door het bos de bomen niet meer zien 2/3

puinhoop_01De validiteit van de argumentatie

Laten we, in vervolg op mijn vorige artikel, beginnen met de droeve constatering dat er per gebied minder in plaats van meer bomen in onze gemeente zijn gekomen. Het betreffende gemeenteraadsbesluit is helaas door het college niet adequaat uitgevoerd.

Dan in de beantwoording vervatte argumentatie. Nu ging het mij eigenlijk over een rapportage over de feitelijke situatie, maar we kregen er spontaan een uitgebreide argumentatie bij. Zo als ik al zei gaf dat betrokkenheid aan, maar ik wil (of moet nu) daar zeker kritisch naar kijken. Er worden namelijk meerdere samengestelde redenen aangegeven en niet alle redenen lijken valide en/of van toepassing. Nu gaat het mij niet zozeer om het ‘welles of nietes’, maar wel om het schetsen van het juiste beeld. Een goede kaart en schone voorruit is namelijk wel het minste wat nodig is om samen verder te komen. Laten we ze maar punt voor punt doorlopen en kritisch bekijken.

  • 2008-2009: “De planvorming en voorbereidingen van deze werken waren, op het moment van besluitvorming door de raad, in een ver gevorderd stadium”. Helemaal waar, met één kritische noot dat deze expliciete besluitvorming van de Gemeenteraad niet uit de lucht kwam vallen. Deze concrete maatregel werd ingegeven door het al eerdere gebrek aan voortgang in de uitvoering van de milieuplannen èn lag in het verlengde van eerdere (meer algemene) milieuplannen.
  • bomen_planten_01“Dit heeft ook invloed gehad op de mogelijkheid tot het extra aanplanten van bomen. Ook moeten bij zowel reconstructies als bij nieuwe inrichtingen kwalitatieve keuzes worden gemaakt. Naast de uitvoering van gemeentelijke beleidsuitgangspunten wordt ook rekening gehouden met de wensen van de wijkbewoners in het kader van burgerparticipatie. In werkgroepverbanden met bewoners worden afwegingen gemaakt over bijvoorbeeld het realiseren van voldoende parkeergelegenheid, waterberging, aanpassingen van de wegenstructuur, speelgelegenheid en groenvoorzieningen”. Ja, ook dit is allemaal waar, maar hierbij is er wel een hele dikke “maar” te geven. Enerzijds kan je sterk in positieve zin bij reconstructies sturen en anderzijds blijkt nu juist uit die burgerparticipatie dat mensen meer groen in hun wijk willen. Het is een een fictie dat de voornoemde redenen (zoals hierboven in de beantwoording genoemd) juist leiden tot het afbouwen van het Alphense groen.  Een reconstructie, met het vervangen van bomen, betekend niet zonder meer dat er geen bomen in een wijk bijgeplant zouden kunnen worden.
  • 2009-2010: “In de reconstructiegebieden krijgen bomen betere groeiplaatsomstandigheden, er is dan sprake van kwaliteitsverbetering op lange termijn. Soms is het niet mogelijk hetzelfde aantal bomen te planten, er wordt dan in de directe omgeving naar compensatieruimte gezocht. Waar mogelijk worden tijdens reconstructies bomen vaker dan vroeger verplant of worden met extra investeringen passende groeiplaatsomstandigheden gecreëerd. De bestaande bomenrij met platanen aan de Chopinsingel in Ridderveld is zo’n voorbeeld waar, ondanks een forse ophoging, bestaande bomen zijn gespaard. De groenkwaliteit van de buurt is hierdoor behouden”. Prachtig, allemaal secundaire argumenten over ‘gerelateerde’ operationele zaken als het vakkundig planten, verplanten en beheren van bomen. Overigens heeft de Chopinsingel (goed gedaan) een mooie dubbele rij bomen! Maar, net zoals de de paashaas (heeft er ook niets mee te maken), geen reden waarom dit 140 bomen, zonder adequate vervanging, de kroon moest kosten en waarom er niet gewoon in de wijk bomen bij geplant zijn.
  • Dan de bomen bij OTA. Dus om misverstanden te vermijden, ‘bij’ de OTA en niet de (prima) natuurcompensatie. Goed in de beantwoording staat: “De mogelijkheden om bij de OTA extra bomen aan te planten is beperkt, omdat het kader met betrekking tot de inrichting in een provinciale landschappelijke visie is bepaald. Daarin is geen ruimte gelaten voor het uitbreiden van het aantal bomen”. Wacht eens even. In de goedgekeurde plannen van de OTA staat zowat elke boom ‘apart’ ingetekend (zijn presentaties over geweest). Er is zelf ruimte overgehouden voor extra dijken / geluidswallen voor het geval er ‘toch’ teveel overlast rond de Streekterweg zou ontstaan. Nu is dit allemaal ongetwijfeld waar, maar door deze argumentatie ontstaat wel de vraag wat er nu zo ‘anders’ is dan de plannen van enkele jaren geleden. Afijn, tegen de tijd van de opening van de haven kunnen we gewoon de tekeningen behorende bij het raadsbesluit meenemen en eens gaan kijken of dit besluit van de gemeenteraad correct wordt uitgevoerd.

fail_01Dit alles geeft het beeld dat men vrolijk met de bestaande plannen is voort gehobbeld en (los van de goede uitvoering van ‘andere’ zaken) en weinig of niets heeft bereikt bij het laten planten van extra bomen. U snapt nu waarom ik in dit ene geval tot de harde conclusie van een falende uitvoering door het college kwam.

Aan de andere kant staat niets in de door B&W&A gegeven argumentatie het extra planten van bomen echt in de weg en dat is weer dikke winst voor Alphen.

op_slot_01Onderzoek in het slop?

Op naar de kastanje- of bomenziekte. De Alphense bomen werden de afgelopen jaren in een rap tempo ziek. Om u de ernst van de situatie duidelijk te maken: Al van 35% van de Alphense stadsbomen is ziek! Ter leering ende vermaeck staan er voor u nog een aantal slachtoffers ten toon gesteld bij de ingang van het Bospark.

Met de kastanjebomen voorop, lieten vele bomen al het leven. Om dit tij te keren is er door het college goed en tijdig actie ondernomen. Ik noem dit expliciet, ere wie ere toekomt, ook om aan te geven dat zaken (zelfs moeilijker zaken dan het planten van wat extra bomen) adequaat uitgevoerd kunnen worden. De dode en te ernstige zieke bomen worden keurig door andere soorten vervangen. Ook heeft Alphen een trekkersrol rol gespeeld bij het stimuleren van het onderzoek naar de oorzaken van de bomenziekte. Daarom even kort de bevindingen uit de beantwoording citeren:

“De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de trekkersrol in het landelijk onderzoek naar onbekende boomaantastingen. De gemeente maakt deel uit van een multidisciplinaire werkgroep. Samen met Wageningen Universiteit, TuDelft en TNO, vertegenwoordigd in de projectgroep “Onbekende Boomaantastingen” wordt onderzoek uitgevoerd. De laatste drie jaar
is een goed netwerk opgebouwd”.
“De projectgroep heeft drie veranderde omstandigheden benoemd als mogelijke oorzaak voor de boomaantastingen. Elektromagnetische velden, luchtverontreiniging en de invloed van zonnestraling. Na het uitvoeren van verkennend onderzoek heeft de projectgroep drie hypothesen en onderzoeksaanbevelingen opgesteld.”

dode_boom_01Ik laat u dit ook lezen daar er hierboven direct verwezen wordt naar drie andere milieuproblemen waardoor Alphen ook getroffen wordt. Bijzonder is dat luchtverontreiniging en de invloed van zonnestraling, nu juist met (de juiste) bomen kunnen worden bestreden.

Toch zijn er ook hier problemen. Laten we maar weer naar de beantwoording kijken:

“De laatste landelijke berichtgeving over de kastanjeziekte is weinig hoopgevend. Kastanjeziekte is een degenererende ziekte die vaak een vroegtijdige dood van kastanjes tot gevolg heeft. Op dit moment is genezing niet mogelijk. Ook weersinvloeden en andere milieufactoren hebben effect op het verloop van de ziekte. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten geen budget meer beschikbaar te stellen voor vervolgonderzoek. Op dit moment onderzoekt Wageningen Universiteit de mogelijkheden om toch budgetten te vinden voor verdiepend onderzoek”.

Nu gaat onze hormonen en antibiotica spuitende mediaster Gerda al niet positief de vuilnisbelt van de parlementaire geschiedenis op, maar dit is de zoveelste reden om dat moeizame ministerie van haar maar asap te op te delen tussen Economische Zaken en VROM.

Ik denk dat al het bovenstaande toch nog een aanvulling behoeft. Er zijn zeker positieve maatregelen te nemen. Die zullen de kastanjeziekte niet oplossen, maar wel verdere problemen voorkomen. Leest u zelf maar op deze website van de Wageningen UR (University & Research centre).
Dit alles geeft aan dat we ook in Alphen veel kunnen doen om de negatieve effecten van de bomenziekte te compenseren.

Goed, genoeg getreurd en gemopperd. In het volgende deel op naar de oplossingsrichtingen.

Dit artikel is geplaatst in Alphen gemeenteraad politiek en getagged , , , , , , , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.